8 na�ina da pobolj�ate svoj pritisak

Mnogi ljudi mrze dreaded push-up. Pokret je pravi izazov va�e tjelesne kondicije, jer djeluje na prsa, ramena, triceps, jezgru i glute. Dobra vijest je da �e bilo koja vrsta push-upa - od kle�i�a do redovnog do dijamanta do jednodijelnih - pomo�i da uspje�no uni�tavate mi�i�e "guranja".

�elite li ovladati taj Push-Up brzo? Evo nekoliko na�ina da pobolj�ate svoj Push Up danas.

1. Pritegnite jezgru

Jedan od glavnih razloga zbog kojih se borite s Push-Upom mogao bi biti jer vam le�a visi. Ako va�a jezgra nije pravilno anga�irana, nepravilno dr�anje �e prebaciti va�u te�inu, potiskujte ga jo� te�e. Pritegnite te osnovne mi�i�e kako bi va�e tijelo savr�eno ravno. Taj �e oblik olak�ati pokret!

2. Isklju�ite ruke

Polo�aj va�ih ruku mo�e napraviti veliku razliku u kretanju va�ih ruku, laktova i ramena. Ako vam zglobovi prosvjeduju na pokretu, poku�ajte zakrenuti ruke prema van (dok se prstom ne poka�e prema naprijed). To mo�e smanjiti naprezanje na zglobovima i olak�ati kretanje na zglobovima.

3. Kopajte prste u zemlju

Ako va�i zglobovi mu�e kada se guraju, to je zato �to mi�i�i podlaktice ne podupiru va�u te�inu - samo kosti i zglobovi. Kopirajte prste u zemlju dok se gurkate, i pomo�i �e vam da uzmete te�inu s zgloba.

4. Usredoto�ite se na va� Butt

Naime, polo�aj va�eg stra�njice. Ako je previsok, smanjujete jezgru anga�mana i pogre�no mijenjate te�inu. Previ�e nisko i povla�i le�a. Kao �to zategnite svoju jezgru, usredoto�ite se na visinu / nisku stra�njicu. Prilagodite stra�njicu kako bi se bacili kukovi i jezgra radi boljeg dr�anja.

5. Dr�ite glavu gore

Postoji prirodna tendencija da po�etnicima padne glavu prema tlu kako bi olak�ali push-upove. Oduprijeti se tom nagonu! Dr�ite mi�i�e va�ih vrata opu�teno, ali glavu �vrsto na mjestu. To �e va�e kralje�nice poravnati u neutralnom polo�aju, smanjuju�i rizik od sojeva.

6. Manje svibanj biti vi�e

To je osobito istinito ako se push-upovi izvode uz pravilno dr�anje i izvode na desnu dubinu. Bolje je napraviti 3 savr�ena push-up od 10 push-ups s lo�im dr�anjem. Usredoto�ite se na stvaranje savr�enog push-up, i samo dodajte vi�e ponavljanja kao �to ste u mogu�nosti.

7. �irite ruke

Ve�ina instruktora �e vam re�i da stavite ruke izravno ispod ramena da biste izvr�ili push-up. Ali to bi zapravo moglo zatezati zglobove i smanjiti va�u kretnju. Umjesto toga, �irite ruke samo malo �ire od �irine ramena. Na�i �ete da �e mi�i�ni anga�man i lako�a kretanja pobolj�ati �irem rukom.

8. U�inite to svakodnevno

Ako se bori� s Push-Upsom, to je vjerojatno zbog nedostatka snage. Najbolji na�in za izgradnju te snage: svakodnevno pomi�e. Izvr�ite 30-dnevni izazov, po�ev�i s 1 push-upom na dan 1 i dodajte jo� jedan za svaki dan. Do kraja tog 30 dana, bit �ete mnogo ja�i!

Jednostavni trikovi, ali mogu napraviti veliku razliku u va�em push-up izvedbi.